Концепція 3.0 створення Наукового парку «Academ.City» (проєкт від 24.01.2024)

Концепція 3.0 створення Наукового парку «Academ.City» (проєкт від 24.01.2024)

29 Січня 2024

Сьогодні ми стоїмо на порозі нової ери в економіці, шостої за Шумпетером хвилі інноваційного розвитку суспільства, де ключову роль відіграють унікальні технології, що базуються на новітніх наукових розробках (англ. deep technology) — передові матеріали, квантові обчислення та штучний інтелект, нанотехнології, робототехніка, дрони, біотехнології та зелена енергетика. Саме вони — наш шанс на технологічний стрибок. Шанс на забезпечення функціонування економіки країни під час війни та реалізацію ефективних програм післявоєнного відновлення, на подолання економічного «топтання на місці» та на досягнення статусу європейської розвинутої країни з передовою економікою. Українські  науковці неодноразово ділом доводили свій потенціал та ефективність в сфері інновацій і тому ми просто зобов’язані перед прийдешніми поколіннями скористатися унікальним «вікном можливостей» стати повноцінним активним учасником європейської інноваційної екосистеми що відкрилося в останні роки, 

Найважливішим кроком в цьому напрямку є розбудова національної інноваційної екосистеми з урахуванням попереднього (не завжди успішного) власного досвіду та найуспішніших кейсів європейської інноваційної спільноти.

Успіх інноваційних екосистем залежить від рівня ефективності, з яким ці системи сприяють формуванню умов для залучення бізнесу на різних етапах створення доданої вартості та подальшої комерціалізації наукових розробок.Вони вимагають відповідної законодавчої бази та політичної волі та потребують нового підходу до організації науково-творчого процесу створення нових товарів та послуг, у якому науковці будуть займати відповідну роль у кожній команді. Саме створення якісного середовища для науково-технічного діяльності, комерціалізації результатів наукових досліджень, запуску інноваційних виробництв, а також формування комфортних умов для праці та творчої самореалізації громадян ставить за мету науковий парк «Академ.Сіті». 

Ідея створення наукового парку «Академ.Сіті» як ключової ланки національної інноваційної екосистеми з’явилася під час виконання спільного наукового проєкту з колегами із берлінського технопарку «Берлін-Адлерсгоф». Основним завданням проєкту було вивчення німецького досвіду партнерів та оцінка можливостей для створення аналогічного науково-технологічного парку на базі Національної академії наук України. У рамках цього проєкту відбулася серія візитів до Берліну, протягом яких українські фахівці мали можливість ближче познайомилися з історією та інноваційною інфраструктурою «Берлін-Адлерсгофу».

Багаторічний Європейський досвід доводить, що такі утворення, як технопарки та наукові парки, показують себе ефективними з точки зору вирішення конкретних науково-технічних завдань, кейсів трансферу технологій, створення інноваційних продуктів і самі, з деяким часом, за умови досягнення певного масштабу, виявляються економічно стійкими в результаті утворення ефекту «кумулятивної ефективності». 

«Академ.Сіті» є пілотним інфраструктурним проєктом створення в Україні сучасного наукового парку як відкритої інноваційної екосистеми на базі кластеру інститутів НАН України, розташованих у мікрорайоні Академмістечко. НП «Академ.Сіті» має сприяти  відновленню науки в Україні за принципами «краще, ніж було» (англ. build back better), «зеленої та цифрової трансформації», сприяння виконанню Цілей сталого розвитку.

Створення відповідної потужної системи надасть можливість науково-дослідним організаціям та інститутам отримати необхідні послуги та сервіси з трансферу технологій європейського рівня та організаційну підтримку цих процесів, а також сприятиме невеликим колективам розробників уформуванні із представниками бізнесу спільних проєктів. Взаємодія всіх сервісів та елементів наукового парку породжує безперервний процес розвитку технологічних та інформаційних галузей, забезпечення актуальними даними та доступом до найкращих світових технологічних рішень, спрощення доступу поектних команд до спеціального обладнання для проведення дослідно-промислової валідації своїх інновацій.

При цьому однією із задач наукового парку має стати аналіз та узагальнення вже отриманих результатів та напрацьованих організаційно-правових форм такого партнерства, що дозволить передавати такий досвід іншим науковим установам НАН України.

Інша сторона діяльності наукового парку — це залучення компаній, зацікавлених в розробці наукомістких технологій та сприяння відкриттю ними своїх офісів як резидентів наукового парку у безпосередній близькості від наукових лабораторій. Це дозволить вирішити завдання отримання додаткових коштів для розвитку перспективних проектів, сконцентрувати розробників та представників бізнесу в логістично зручних умовах, а також оптимізувати витрати з підтримки необхідної для цього інфраструктури.

КЛЮЧОВА ІДЕЯ: Імплементація підходу Відкритих інновацій 2.0, заснованого на моделі чотирьох спіралей: влада, бізнес, наука-освіта та громадянське суспільство. 

КООРДИНАТОРИ ПРОЕКТУ: Президія НАН України, організаційне та матеріально-технічне забезпечення покладено на ДНУ «Київський Академічний Університет» НАН України та МОН України (КАУ) відповідно до Постанови Президії НАН України від 02.11.2022 № 329; Київська міська військова адміністрація, організація та координація діяльності покладено на Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення наукового парку «Аcаdem.City» від 08.02.2023.

ЧОМУ КАУ?

 • доступ провідних технологічних компаній до цінних наукових кадрів: молодих науковців, аспірантів, студентів та інших фахівців найвищої кваліфікації;
 • сучасна освітня, дослідницька та інноваційна інфраструктура для підготовки науковців та спеціалістів з компетенціями інноваційної діяльності в рамках дуальних (кроссекторальних) магістерських та інноваційних PhD програм, що виконуються на базі наукових установ НАН України та наукоємних технологічних компаній;
 • можливість підготовки фахівців здатних побачити бізнес-потенціал наукових досягнень та залучити бізнес до співпраці (співфінансування) вже на ранніх стадіях створення інноваційних технологій, матеріалів та кінцевих продуктів
 • можливість для технологічних компаній спільного використання лабораторного обладнання, приміщень, інфраструктури, технологічних розробок та інтелектуальної власності НАН України;
 • мережева міждисциплінарна платформа для спілкування фахівців з різних галузей знань, яку реалізує КАУ як мережевий університет.

МІСІЯ НП «АКАДЕМ.СІТІ»:

Лідерство у створенні умов для сталого розвитку та посилення ролі науки та технологій на рівні місцевої та загальнодержавної інноваційних економік України, що базуються на знаннях, керуючись принципами (на базі) європейської концепції Відкритих інновацій 2.0 та створення умов для підвищення конкурентоспроможності української науки у європейському дослідницькому просторі.

ЦІННОСТІ: 

«Наука для всіх» — такий головний девіз наукового парку «Академ.Сіті», який буде створено на базі інститутів Національної академії наук України, розташованих в Академмістечку в м. Київ, за сприяння Київської міської державної адміністрації. В цьому, команда проєкту спирається на ціннісну модель, яка включає в себе такі елементи: 

 • Причетність (залученість) — безпосередня участь у розбудові концепції, засад та способів управління науковим парком широкого кола представників основних чотирьох стейкхолдерів: науки, бізнеса, держави та суспільства.
 • Інновативність — спосіб побудови екосистеми має відбуватися в процесі та бути результатом безперервного процесу змін та навчання, направленого на максимальний розвиток творчих здібностей і створення мотивації до саморозвитку.
 • Відкритість — принцип управління, з метою використання цільових потоків знань для прискорення інноваційних процесів, який базується на широкому розповсюдженні знань та інформації. 
 • Відповідальність — свідоме ставлення до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей, усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку та інтересів суспільства.
 • Технократичність — управління, що базується на використанні наукового методу при вирішенні питань і базується на кількісно вимірюваних результатах та раціональних вимірах. 
 • Гнучкість — продуктивне мислення, що дозволяє швидку перебудову способів вирішення задач на більш ефективні та оптимальні.
 • Довіра — створення умов, які надають кожному учаснику екосистеми впевненість у порядності й доброзичливості її інших учасників, а також упевненості у справедливості та наданні права захисту з боку інноваційної екосистеми в цілому. 
 • Стійкість — здатність системи зберігати та відновлювати свої властивості, витримуючи зовнішній вплив та змінні обставини, на основі принципів сталого розвитку суспільства.

ЦІЛІ:

Створити фізичний та віртуальний майданчик задля забезпечення та підтримки інноваційної екосистеми для впровадження розробок та комерціалізації передових технологій шляхом налагодження синергії між дослідницькими центрами, навчальними закладами та технологічними компаніями, а також залучення громадян до інновацій та розвитку культури підприємництва, яке базується на наукових знаннях. В цьому, команда фокусується на таких цілях:

 • Безперебійна робота наукової системи (через децентралізацію, законодавчу та безперебійну фінансову підтримку);
 • Інтеграція наукового середовища (його результатів) у загально-економічне середовище країни та світу;
 • Забезпечення та підтримка інноваційної екосистеми для впровадження розробок та комерціалізації передових технологій шляхом налагодження синергії між дослідницькими центрами, навчальними закладами та технологічними компаніями;
 • Формування середовища для науково-дослідної та інноваційної діяльності, яке сприяє створенню нових технологій, продуктів та послуг, залученню інвестицій та розвитку високотехнологічного сектору;
 • Створення умов для розвитку наукових установ НАН України;
 • Налагодження зв’язку між науковими інститутами, промисловістю та бізнесом;
 • Сприяння процесу створення робочих місць.

ПРОЦЕС ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ:

У досягненні зазначених цілей, команда ставить перед собою такі задачі: 

 

 1. Розвиток нових компетенцій в сфері відкритої науки та інновацій:
 • створення новітніх освітніх та освітньо-наукових програм;
 • організація конференцій, семінарів, публічних лекцій;
 • мотивація науковців до використання міждисциплінарних підходів та створення мульти-дисциплінарних команд; 
 • надання консультативних, освітніх та інформаційних послуг; надання освіти нового покоління для досліджень, які охоплюють питання інноваційного підприємництва та глибоких технологій;
 • залучення студентів, аспірантів та молодих науковців до підприємницької освіти та діяльності для сприяння створенню стартапів та спін-офів на основі технологій, розроблених в НАН України.

 1. Створення дієвих моделей публічно-приватного партнерства у сфері науки і технологій:
 • визначення орієнтованих на ринок глибоких технологічних рішень, об’єднуючи університети та дослідницькі лабораторії з промисловістю для формування системного інкубаційного ланцюга; 
 • створення технологічного інкубатора та інкубація стартапів як запоруки зростання високотехнологічного малого і середнього бізнесу шляхом ефективного поєднання талантів, технологій, капіталу та професійного ноу-хау;
 • проведення заходів із залученням наукового, урядового та бізнес секторів;
 • створення бази контактів та модерація діалогу між науковцями та технологічно орієнтованим бізнесом (е-Платформа); 
 • створення та поширення бізнес-знань та підприємницької культури серед академічного наукового та університетського середовища;
 • залучення реального сектору економіки та венчурних фондів до фінансування на ранніх етапах інноваційних високотехнологічних проектів;
 • розробка стратегії НП «Академ.Сіті» щодо простору та змісту;
 • створення партнерства та мереж для розвитку інноваційної інфраструктури (наприклад, цифровий інноваційних хаб DIH, лабораторія прототипування, еко-центр).

 1. Забезпечення трансферу знань та технологій
 • спрощення шляху наукових розробок від лабораторій до реального сектору економіки;
 • надання фінансової, управлінської та професійної підтримки для комерціалізації інноваційних ідей;
 • заохочення створення гнучких механізмів фінансування, включаючи фонди венчурного капіталу, схеми гарантування позик та інші інвестиційні фінансові інструменти;
 • створення навчальних програм з підприємництва для вчених НАН України та зовнішніх користувачів таких освітніх послуг;
 • надання корпоративної освіти для бізнесу щодо того, як співпрацювати з науково-дослідницькими установами для сприяння глибоким технологічним стартапам;
 • технологічний скаутинг і консалтинг для корпоративних клієнтів;
 • інформаційно-консультаційні послуги з питань охорони інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.

 1. Створення елементів інноваційної інфраструктури та формування системних зв'язків
 • створення екосистеми навколо науково-технологічного інкубатору;
 • створення RDI-кластеру із сильним освітнім компонентом, що надає послуги для співпраці та комунікації між бізнесом, наукою та освітою;
 • підвищення конкурентоспроможності науково-технічних розробок;
 • організація управлінської та маркетингової підтримки наукових стартапів та спінофів;
 • укріплення зв'язків між дослідницькими установами та спрощення для них доступу до капіталу, що значно підвищує шанси на успіх «техно-підприємців» на ранньому етапі;
 • спрощення між інституціонального використання наявних дослідницьких інфраструктур та їхнього обслуговування;
 • формування узгодженої із КМДА стратегії розвитку території в мікрорайоні Академмістечко з метою формування сталого та довгострокового містобудування із урахуванням наукової спеціалізації даної території;
 • впровадження сучасних практик управління проектами;
 • формування майданчиків, за допомогою яких створюється інноваційна екосистема для комерціалізації новітніх розробок та передових технологій шляхом налагодження синергії між дослідницькими центрами, навчальними закладами та технологічними компаніями. 
 • організація консультаційної та юридичної підтримки з питань захисту прав інтелектуальної власності, спрощення доступу до інструментів, національної та міжнародної інфраструктури, пов’язаної із набуттям і захистом прав ІВ, формування стратегій управління права інтелектуальної власності.

 1. Географічна (цифрова) диверсифікація та реінтеграція українського наукового середовища у міжнародну наукову та економічну спільноту та в спільноту ЕС, зокрема:
 • інтернаціоналізація інноваційної екосистеми «Академ.Сіті»; 
 • фандрайзинг для дослідницьких та інноваційних проектів з потужною науковою базою;
 • підвищення впізнаваності українських глибоко-технологічних рішень на міжнародному рівні, формування іміджу України як лідера високих технологій.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ (СФЕРИ): 

 • Новітні матеріали, нано- та квантові технології
 • Біотехнології
 • Нова енергетика, зелені та екологічні рішення
 • Штучний інтелект та машинне навчання

 • Питання стійкості інноваційних екосистем
 • Сталий розвиток

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ: 

Грант-офіс. Формування методологічних основ функціонування Грантового офісу як елементу наукового парку «Академ.Сіті». Організація роботи з грантовими проєктами та залучення грантового фінансування за науковим, інноваційним та освітнім напрямами для виконавців проектів наукового парку (резидентів наукового парку та їхніх партнерів), а саме:

 • пошук релевантних конкурсів для подання проєктних заявок;
 • консультації щодо підготовки грантових заявок;
 • розбудова міжнародних партнерств;
 • адміністрування участі партнерів наукового парку в грантових проєктах, допомога з питань комунікації, дисемінації та розповсюдження результатів;
 • проведення інформаційних та навчальних заходів щодо підготовки грантових заявок та управління грантовими проєктами;
 •  медійний супровід підготовки та  виконання грантових проєктів;
 •  допомога щодо розробки прототипів у рамках грантових проєктів;
 • створення пакетів документів для виконання умов участі в Європейських грантових програмах (гендерні плани, плани управління даними, плани відкритої науки); 
 • надання інших послуг, пов’язаних із грантовим фінансуванням науковців та резидентів НП “Академ.Сіті”.

Коворкінг в широкому розумінні є місцем (фізичним та віртуальним), де спільнота підприємців, науковців, інвесторів, вузьких спеціалістів разом будують інноваційні високо-прибуткові бізнеси. Коворкінг передбачає використання наступних інструментів, як:

 • проведення заходів для обміну ідеями (наприклад, лекції, майстер-класи, тренінги, meet-ups/ інноваційні дні);
 • проведення освітньо-нетворкінгових заходів; обмін знаннями, технологічна експертиза та консультації; 
 • надання доступу до інфраструктури; фізична база розміщення команд стартапів, експертних груп за науково-дослідницькими сферами.

Проєктний офіс. Функціонування даного підрозділу передбачає забезпечення координаційної, аналітичної та комунікаційної підтримки процесу впровадження проєктів розвитку для гарантування узгодженості дій усіх засновників і стейкхолдерів НП «Академ.Сіті».

Регіональний TISC. Центр підтримки технологій та інновацій (TISC) - міжнародна модель підтримки винахідництва, інновацій та стартап проєктів, яку впровадила та реалізовує Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO). Функціонування TISC забезпечено підтримкою національного патентного відомства. Основне завдання TISC - надання інформаційно-консультаційної підтримки учасникам НП “Академ.Сіті” з питань охорони інтелектуальної власності в Україні та за кордоном. Послуги регіонального TISC:

 • консультації щодо реєстрації всіх об’єктів ІВ в Україні та за кордоном;
 • патентниі пошуки для аналізу новизни технології та ризиків виходу на іноземні ринки;
 • договори в сфері ІВ;
 • правові рекомендації щодо захисту ІВІнкубатор. «Упаковка» розробок та ідей, формування проектів та команд, із яких будуть формуватися майбутні «наукові стартапи», тобто стартапи, що базуються на наукових розробках. Створення сприятливого оточення для майбутніх нових підприємств, адміністративні і технічні послуги, допомога в організації заходів та зустрічей, консалтинг/бізнес-планування для починаючих і потенційних підприємців, проведення семінарів і відповідних тренінгів.

Акселератор. Надання послуг підприємствам та зрілими стартапам, зокрема консультативних послуг щодо механізмів гнучкого фінансування, доступу до венчурного та іншого ризикового капіталу, програм інтенсивного розвитку компаній через менторство, навчання та експертну підтримку.

Технологічні центри. Перетворення центрів колективного користування, які розташовані в інститутах, в дослідницькі інфраструктури, які можуть надавати відповідні дослідницькі послуги та брати участь у європейських інфраструктурах та бути базою для залучення українських науковців у європейські проекти. 

Освітньо-інноваційний центр  «Освіта протягом життя». Самостійна складова НП «Академ.Сіті», яка опікуватиметься організацією лекцій, тренінгів, курсів з основ підприємництва та інших актуальних питань. Ці послуги будуть безкоштовними для учасників екосистеми і платними для зовнішніх користувачів, у тому числі для населення мікрорайону Академмістечко та інших зацікавлених партнерів. 

Культурний простір передбачає створення виставкового центру, шоу-руму та організація постійної виставки досягнень. Організація культурних та науково-освітніх заходів, фестивалів та виставок, які об’єднують мистецтво та технології. Створення парку можливостей «Наука — для всіх» (для інвесторів та населення можливість побачити в одному місці технологічні розробки інститутів «Академ.Сіті»). 

Зона експериментів та дослідного виробництва та хаб відкритих інновацій. (виробнича інфраструктура для підтримки проектів направлених на розвиток технологій індустрії 4.0). Перші кроки полягатимуть у модернізації майстерень дослідного виробництва, створення центру попереднього впровадження розробок (експериментальне виробництво), створення високотехнологічного комплексу на прикладі якого будуть розроблятися та виставлятися технологічні розробки інститутів «Академ.Сіті».

Створені простори дозволять сформувати місце для отримання аспірантами та студентами практичних знань і навичок, залучення їх до науково-виробничої діяльності в реальних лабораторних та наближених до виробництва умовах. Також ці простори можуть бути використані для вирощування науково – інженерних стартапів в рамках концепції Індустрія 4.0 та європейської стратегії зеленого цифрового переходу.

Віртуальний центр цифрової науки та інновацій як цифровий інноваційний хаб (DIH) НАН України для надання цифрових послуг на основі хмарного кластеру Українського національного гріду. Задачами цифрового інноваційного хабу є розробка цифрових інноваційних послуг для науковців, бізнесу та органів державної влади, з використанням хмарних технологій та таких сучасних технології, як штучний інтелект, великі дані та обмін даними, цифрові близнюки, Інтернет речей, блокчейн та кібербезпека.

Метою цифрового хабу як частини інноваційної екосистеми “Академ.Сіті” є :

- сприяння співпраці між дослідницькими інфраструктурами та інноваційними компаніями (зокрема МСП) на основі цифрових технологій,

- підтримка розробки і впровадження нових продуктів та послуг з використанням НДДКР, інноваційних «зелених» та цифрових технологій

- сприяння інтеграції українських МСП та дослідників у Європейський дослідницький простір та єдиний цифровий ринок ЄС.

Аналітичний центр. Основною задачею аналітичного центру є якісний та кількісний аналіз розвитку ініціативи з метою оптимізації подальшої стратегії розвитку проекту.

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ ТА ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ*

* в Україні та на міжнародному рівні

 1. Науковий сектор: академічні установи, навчальні заклади, дослідні інститути, науковці
 2. Бізнес сектор: технологічні компанії та стартапи; бізнес асоціації, венчурні фонди, банки та інші фінансові інституції;
 3. Урядовий сектор: центральні, регіональні та місцеві органи влади.
 4. Громадський сектор: громадські організації, користувачі інноваційних рішень, зацікавлені мешканці міста.